GS-besluitenlijst 10 juli 2018


Ondertekening geactualiseerd Waterakkoord Meppelerdiep / Overijsselsche Vecht

Voor de waterhuishouding en de scheepvaart op de Overijsselsche Vecht en het Meppelerdiep is het Waterakkoord Meppelerdiep / Overijsselsche Vecht van kracht. Tijdens de looptijd van dit akkoord heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van groot belang zijn. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de overdracht van gemaal Zedemuden en het kwantiteitsbeheer van het Meppelerdiep aan het waterschap Drents Overijsselse Delta en daarnaast de fusies van betrokken waterschappen.

Verrekenen van de inkomsten uit niet-ambstgebonden nevenfuncties van GS en CvdK

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de conclusies van het Ministerie van BZK over de verrekening van niet-ambtsgebonden neveninkomsten. Dit betekent dat een vergoeding van gedeputeerde Bijl verrekend wordt op de bezoldiging. Voor de andere collegeleden is een verrekening niet nodig.

Instelling Bestuurlijke Adviescommissie Oude Diep

Gedeputeerde Staten hebben besloten een Bestuurlijke Adviescommissie in te stellen om de integrale doelen binnen het deelgebied Oude Diep te realiseren. Het Oude Diep is een programmaonderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland. De totale opgave heeft betrekking op de realisatie van nieuwe natuur en maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

Motie zorgtafel

Provinciale Staten worden tussentijds geïnformeerd over de provinciale inzet aan de zorgtafel. Vier zorgtafel-overleggen hebben plaatsgevonden, waarvan het laatste overleg in aanwezigheid van de minister van VWS de heer H. de Jonge. In het tafeloverleg staat de vraag naar bereikbare en toegankelijke zorg centraal.

De provinciale rol is partijen bijeen te brengen en het gesprek over de toekomstige zorg in Drenthe te faciliteren.

Beantwoording PvdA-vragen bestendigheid techniekonderwijs

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de PvdA-fractie over de bestendigheid van het techniekonderwijs in de provincie Drenthe beantwoord.

Beantwoorden Groen Links statenvragen TT-convenant

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de GroenLinks-fractie over het TT-convenant beantwoord.

Beantwoording Statenvragen PVV - fractie over bomenkap juni 2018

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de PVV-fractie over bomenkap beantwoord.

Schriftelijke vragen Groen Links-fractie over monitoring gewassen Attero

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van Groen Links over de monitoring van gewassen bij Attero beantwoord.

Statenvragen PvdA studenten OV-kaart in vakantie

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de PvdA-Statenfractie beantwoord over het vervallen van de OV-studentenkaart, een week voorafgaand aan de vakantieperiode van de MBO- studenten.

Kredietsubsidie Glasvezel De Wolden

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een kredietsubsidie in de vorm van een lening van maximaal € 2 mln. aan Glasvezel De Wolden B.V. voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente De Wolden.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Afdoening toezegging projecten op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de Statenfractie van D66 beantwoord over de inzet op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs.

Vaststelling Omgevingsvisie Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 met bijbehorend Milieueffectrapport en de Nota van Antwoord op de zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Vaststelling Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Omgevingsverordening Drenthe 2018 met Nota van Antwoord op de zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsverordening Drenthe ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Bezoek Global Climate Action Summit te San Francisco

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een handelsmissie naar Californië te organiseren. In september 2018 vindt de Global Climate Action Summit plaats, een klimaatconferentie die door de gouverneur van Californië wordt georganiseerd. Vanuit de hele wereld nemen lokale en regionale overheden, bedrijven, wetenschappers en NGO’s hieraan deel om samen te werken aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. De provincie Drenthe neemt als lid van het internationale netwerk “Under2 Coalition” deel aan deze klimaatconferentie. Gedeputeerde Staten hebben besloten tijdens de week van deze conferentie een handelsmissie te organiseren. De handelsmissie is een netwerkevent gericht op waterstof, om de export te bevorderen voor Drentse en noordelijke bedrijven.

Gas 2.0 Regionaal Investeringsfonds

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met een subsidie van

€ 300.000,-- voor het project Gas 2.0.

Het project heeft als doel studenten en docenten van alle Noordelijke ROC’s en werknemers van deelnemende bedrijven op te leiden op het gebied van nieuwe, duurzame energievormen. De totale kosten zijn 6 miljoen euro. Een derde daarvan wordt bijeengebracht door noordelijke overheden, een derde door deelnemende bedrijven en een derde door een nog aan te vragen subsidie bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO.