GS-besluitenlijst 3 juli 2018


Projectvoorstel Drenthe Talent Initiative (DTI)

Gedeputeerde Staten hebben een bijdrage van € 54.140,-- verleend aan de Stichting Maatschappij en Onderneming voor de uitvoering van het project Drenthe Talent Initiative: een hoogwaardige talentcompetitie waarin studenten en bedrijven aan elkaar gekoppeld worden. Deelnemende bedrijven dagen in deze competitie studenten uit om in teamverband oplossingen te bedenken voor concrete en uitdagende organisatievraagstukken die bedrijven zelf inbrengen.

Doel van het project is om toptalent te werven en te behouden voor het Drentse bedrijfsleven.

Statenbrief over vergoeding kosten opruimen drugsafval

Gedeputeerde Staten hebben een brief aan Provinciale Staten gezonden over de wijze waarop het college omgaat met de kosten van het opruimen van drugsafval in 2018. De brief is toegezegd in het debat met de Statencommissie FCBE van 27 juni 2018. In de brief wordt aangegeven dat grondeigenaren ook in 2018 een tegemoetkoming in de opruimkosten van drugsafval kunnen krijgen. Gedeputeerde Staten zetten zich daarnaast in IPO-verband in voor het voortzetten van de rijksregeling.

Cofinanciering INTERREG A Project Bio-Economie - Groene Chemie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 151.172,-, voor de uitvoering van het project Bio-Economie - Groene Chemie, binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. In dit project werken in het Nederlandse en Duitse grensgebied MKB bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe groene grondstoffen en groene producten. Een voorbeeld is biobased materiaal voor de 3D printer en materialen voor de woningbouw.

Cofinanciering INTERREG A Project SEREH

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 59.531,--, voor de uitvoering van het project SEREH, binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. In dit project werken in het Nederlandse en Duitse grensgebied MKB-bedrijven en kennisinstellingen samen om randvoorwaarden te scheppen voor de realisatie van een decentrale grensoverschrijdende elektriciteits- en energiemarkt. Op basis van dit project moet worden vastgesteld of stroom uit hernieuwbare energieën op het midden-spanningsnet (lager niveau dan het transportnet) grensoverschrijdend kan worden uitgewisseld en beheerd. In het kader van het project worden scenario’s ontwikkeld ten aanzien van hoe een regionale energiemarkt Emmen/Haren er vanaf 2025 uit kan zien.

Cofinanciering Grenzkultur-Grenscultuur INTERREG A

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van € 38.800,-- beschikbaar te stellen aan het programma INTERREG A voor het project Grenzkultur-Grenscultuur.

MKB Samenwerkingsagenda 2018-2019

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de MKB Samenwerkingsagenda 2018-2019. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken. Sinds 2015 werken EZK, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen op basis van de MKB-samenwerkingsagenda. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019 en bevat afspraken over onder andere landelijke/regionale afstemming tussen subsidieregelingen en financieringsarrangementen, inrichting van de dienstverlening en de mogelijkheden tot innovatief inkopen en kennisdeling.