Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
11 juni 2021
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
11 juni 2021 - 22 juli 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op de ontgrondingsvergunning Midden-Drenthe-2021-1. Deze vergunning is verleend voor het graven van bouwputten, cunets en een waterpartij op een perceel in de gemeente Westerbork, kadastraal bekend Westerbork, sectie T, nummers 84, 85 en 86., plaatselijk bekend Gagelmaat te Westerbork.

U kunt de vergunning vanaf 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure