Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning


Publicatiedatum
4 juni 2021
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
4 juni 2021 - 17 juli 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op de ontgrondingsvergunning Borger-Odoorn-2021-1. Deze vergunning is verleend voor het graven van een vijver voor nieuwe recreatiemogelijkheden op een perceel in de gemeente Borger-Odoorn, kadastraal bekend Borger-Odoorn, sectie R, nummer 558 ged., plaatselijk bekend Zuideind 25 te Drouwenerveen.

U kunt de vergunning vanaf 4 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure