Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
26 mei 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
26 mei 2021 - 6 juli 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

Het beheer van grauwe ganzen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, aan Osbroeken, Ekkelkamp, Lageweg en Coevorderweg.

U kunt de beschikking vanaf 26 mei 2021 tot en met 6 juli 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 6 juli 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.