Besluit voor Attero B.V. in Wijster


Publicatiedatum
12 mei 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
13 mei 2021 - 23 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 12 mei 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het wind- en waterdicht maken van bestaande hallen binnen de inrichting.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 13 mei 2021 tot en met 23 juni 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 13 mei 2021:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.