Besluit voor waterschap Vechtstromen in Almelo


Publicatiedatum
4 mei 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7833HR
Termijn
5 mei 2021 - 15 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 30 april 2021 de vergunningen d.d. 5 augustus 2013 en 18 november 2013 van het waterschap Vechtstromen in Almelo voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie + slibbedrijf (RWZI)/Ultra Puur Waterfabriek (UPW), gelegen aan Dikke Wijk OZ 54 en 56 te Nieuw-Amsterdam in verband met het gewijzigde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) hebben geactualiseerd.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 5 mei 2021:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.