Besluit voor Sunoil Biodiesel Holding B.V. in Emmen


Publicatiedatum
4 mei 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
5 mei 2021 - 15 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Sunoil Biodiesel Holding B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen voor het actualiseren van de verleende omgevingsvergunning van 1 september 2005.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit gedurende zes weken inzien vanaf 5 mei 2021:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.