Besluit en vvgb voor Attero B.V. in Wijster


Publicatiedatum
5 mei 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
6 mei 2021 - 16 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 30 april 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het aanpassen van het transportsysteem voor compost door het realiseren van een transportband.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 539222; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 539347);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst via telefoonnummer: 0800-9102.