Ontwerpbesluit voor De Mars C.V. in Coevorden


Publicatiedatum
27 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7742PT
Termijn
28 april 2021 - 8 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 22 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, fase 2, op grond van de Wabo hebben ontvangen van De Mars C.V., gelegen aan De Mars 9 te Coevorden. De aanvraag betreft het bouwen van de bedrijfshallen en een tankopslag.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 28 april 2021:

  • bij de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk, telefoonnummer 14 0524;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 28 april 2021 tot en met 8 juni 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.