Ontwerpbesluiten voor DOC Kaas B.V. in Hoogeveen


Publicatiedatum
21 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7907AB
Termijn
22 april 2021 - 2 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 25 november 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van DOC Kaas B.V., gelegen aan Alteveerstraat 70 te Hoogeveen. De aanvraag betreft een revisievergunning.

Tevens is op 25 november 2020 een aanvraag om wijziging van de Watervergunning en het verlengen van de vergunning van de Grondwateronttrekking op grond van de Wtw ontvangen.

Gedeputeerde Staten zorgen voor een gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Zij maken namens het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle bekend dat de aanvraag om wijziging van de Waterwetvergunning op grond van de Wtw is ingekomen voor het lozen van koelwater, niet-verontreinigd condensaat en niet-verontreinigd regenwater in oppervlaktewater.

Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan de gevraagde vergunningen onder voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvragen, de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 22 april 2021:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
  • bij het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle op werkdagen tijdens kantooruren;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over de ontwerpen van de besluiten indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen de definitieve besluiten kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102, over de Wtw-procedure met het waterschap Drents Overijsselse Delta, telefoonnummer 088-2331200, of over de procedure voor de Grondwateronttrekking met het KCC van de provincie Drenthe, telefoonnummer 0592-365555.