Besluit en vvgb voor Radio Controlled Modelvliegclub Assen in Ubbena


Publicatiedatum
13 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9492TH
Termijn
14 april 2021 - 25 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 8 april 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Radio Controlled Modelvliegclub Assen, gelegen aan Vriezerhoek 1 te Ubbena. De aanvraag betreft het uitbreiden van de openings- en vliegtijden.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 14 april 2021 tot en met 25 mei 2021:

  • bij de gemeente Assen, balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.assen.nl;
  • bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak telefoonnummer 14 0592;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Het plan met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99OMG20195505-C001, is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.