Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
1 april 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
1 april 2021 - 5 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

het bestrijden van schade aan gewassen, op de Noordes en aan de Tienelsweg Zuidlaren.

U kunt de beschikking vanaf 1 april 2021 tot en met 5 mei 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een
e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 5 mei 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.