Terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en de ontwerpwijziging POV 2018


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
verordeningen en reglementen
Termijn
14 april 2021 - 26 mei 2021
Bijlagen

Op 30 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en de ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld. Hieronder worden beide procedures kort uitgelegd.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet is een wet die 26 wetten op het gebied van het omgevingsrecht en talloze onderliggende algemene maatregelen van bestuur integreert. Met deze integratie worden vier verbeterdoelen nagestreefd:

  • Het vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
  • Samenhang in het beleid, de besluitvorming en de regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte, en
  • Snellere en betere besluitvorming

Ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de huidige Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Dit betekent dat er een nieuwe Omgevingsverordening moet worden vastgesteld. Met de Omgevingsverordening Drenthe 2022 wordt in deze behoefte voorzien. De Omgevingsverordening Drenthe 2022 bevat alle regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht van de Provincie Drenthe. Zo worden, onder meer, regels gesteld over het ruimtelijk omgevingsbeleid, bodem, natuur, grondwater, verkeer en vervoer en water. De Omgevingsverordening Drenthe 2022 zet de lijn voort die met de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 is ingezet. De Omgevingsverordening Drenthe 2022 is daarmee grotendeels beleidsneutraal van aard.

Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Tegelijkertijd met de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 wordt er nog een ontwerp omgevingsverordening ter inzage gelegd, namelijk de ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Dit wordt voor de zekerheid gedaan, omdat de Eerste en Tweede Kamer momenteel nog niet een definitief besluit hebben genomen over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Mocht de Omgevingswet toch worden uitgesteld, dan kunnen de wijzigingen die niet kunnen wachten middels deze procedure worden doorgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de onderwerpen: zonne-akkers, functiewijziging verblijfsrecreatie naar wonen en het Landgoed Overcingel.

Terinzagelegging

Van 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021 liggen beide ontwerpverordeningen (digitaal) ter inzage:

Vanwege de coronamaatregelen vragen we u om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Zienswijzen

Zienswijzen kunnen worden ingediend van 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021. Een ieder kan een zienswijze indienen op de volgende manieren:

  • Een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
  • Een schriftelijke zienswijze digitaal indienen via het digitale formulier. Dit formulier moet u met DigiD ondertekenen.
  • Een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, tel. 0592-365555.

Inlichtingen

  • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, tel. 0592-365555. Daarnaast kunt u terecht op onze eerdergenoemde websites van de provincie. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften