Ontwerpbesluit voor AOC Nederland B.V. in Zandpol


Publicatiedatum
30 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7764AN
Termijn
31 maart 2021 - 11 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de inrichting van AOC Nederland B.V., gelegen aan de Nieuw-Amsterdamseweg 31 A te Zandpol, de omgevingsvergunning te wijzigen door ambtshalve energievoorschriften toe te voegen.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 31 maart 2021:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 31 maart tot en met 11 mei 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.