Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Bisschopswijk en Vennenweg 24 en 26 te Nieuw-Roden


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
31 maart 2021 - 12 april 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat er een evaluatieverslag van een bodemsanering is opgesteld over de locatie Bisschopswijk en aanvullend een evaluatieverslag over de locatie Vennenweg 26 te Roden, gemeente Noordenveld.

Van 25 april tot 31 mei 2017 en van 1 december tot 7 december 2020 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 14 december 2016 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was voor de grond terugsaneren tot de bodemfunctieklasse wonen en voor het grondwater het behalen van een stabiele eindsituatie met een kleine restverontreiniging.

Uit de evaluatieverslagen blijkt dat aan deze doelstelling is voldaan. GS van Drenthe stemmen in met het evaluatieverslag.

Van 31 maart 2021 tot en met 12 mei 2021 liggen de beschikking en de hieraan ten grondslag liggende rapporten ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van    8.00 uur tot 12.00 uur;

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, tegen dit besluit, gedurende zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.