Besluit voor Renewi Nederland B.V. in Hoogeveen


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7903AP
Termijn
1 april 2021 - 12 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Renewi Nederland B.V., gelegen aan Fokkerstraat 14 te Hoogeveen. De aanvraag betreft het plaatsen van een AdBlue-opslagtank en afleverinstallatie.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 1 april 2021:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.