Bekendmaking ontwerpbesluit aanwijzing zwemlocaties voor zwemseizoen 2021 in Drenthe


Publicatiedatum
30 maart 2021
Type
overig
Termijn
31 maart 2021 - 11 mei 2021

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om 41 zwemgelegenheden in oppervlaktewater aan te wijzen voor het zwemseizoen 2021.  Aanwijzing van deze zwemplassen gebeurt op basis van de Wet hygiëne en veiligheid basinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst met aangewezen zwemlocaties ligt vanaf 31 maart 2021 tot en met 11 mei 2021 ter inzage op het provinciehuis te Assen, alle gemeentehuizen in Drenthe en de waterschapshuizen van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijselse Delta. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzage ligging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe. Zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Gedeputeerde staten van Drenthe
Postbus 122
9460 AC Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe: post@drenthe.nl

Indien u mondelinge zienswijzen wil indienen, dient u hier vooraf een afspraak te maken bij ons Klant Contact Centrum:  post@drenthe.nl

Aanwijzen zwemlocaties

Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe zijn voornemens om 41 zwemgelegenheden in oppervlaktewater aan te wijzen. De aan te wijzen locaties liggen verdeeld over de gehele provincie. De locaties worden gedurende het zwemseizoen gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Zo nodig kan de provincie Drenthe een zwemverbod of een negatief zwemadvies afgeven. Locaties die niet zijn aangewezen door de provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen op dergelijke niet aangewezen locaties wordt dan ook altijd afgeraden. Het aanwijzen van zwemlocaties gebeurt vanaf het jaar 2010 jaarlijks vóór de aanvang van het zwemseizoen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Nieuwe locatie?

Iedereen kan bij de provincie suggesties doen voor nieuwe zwemlocaties. De provincie beoordeelt in overleg met onder andere de waterbeheerder of de locatie aangewezen wordt. Het eerste criterium is of er een groot aantal zwemmers op de locatie verwacht kan worden. Pas als dat het geval is wordt gelet op onder andere veiligheid en waterkwaliteit. De waterbeheerder adviseert de provincie ten aanzien van de waterkwaliteit. Om te kunnen beoordelen of een aanvaardbare waterkwaliteit haalbaar is, moet een zwemwaterprofiel worden opgesteld en moet de waterkwaliteit gedurende minimaal twee badseizoenen worden gemonitord. Aan de beheerder van de locatie wordt gevraagd de daarvoor benodigde gegevens aan te leveren. Indien nodig kunnen maatregelen gevraagd worden ten behoeve van veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit. Uiteindelijk nemen gedeputeerde staten van de provincie Drenthe een besluit over het aanwijzen van een locatie. De looptijd van de procedure voor de aanwijzing is dus minstens twee jaar. Dat is lang, maar de zorgvuldigheid is in het belang van de veiligheid en gezondheid van zwemmers.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de aanwijzing van zwemlocaties in Drenthe dan kunt u contact opnemen met de heer J. Venema (0592-365555) of per e-mail post@drenthe.nl. Voor vragen over de zwemwaterkwaliteit kunt u tijdens het zwemseizoen contact opnemen met het betreffende waterschap.