Ontwerpbesluit voor waterschap Vechtstromen in Almelo


Publicatiedatum
2 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7833HR
Termijn
3 maart 2021 - 13 april 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunningen van de op 5 augustus 2013 en 18 november 2013 verleende vergunningen aan het waterschap Vechtstromen in Almelo voor de Rioolwaterzuiveringsinstallatie + slibbedrijf (RWZI)/Ultra Puur Waterfabriek (UPW), gelegen aan Dikke Wijk OZ 54 en 56 te Nieuw-Amsterdam te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 3 maart 2021:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 3 maart 2021 tot en met 13 april 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.