Besluit voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen


Publicatiedatum
10 februari 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9514EH
Termijn
11 februari 2021 - 24 maart 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 9 februari 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., gelegen aan Noordzijde 2 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft een uitbreiding van de productiecapaciteit van Solanic 200 en het plaatsen van een sproeidroger.

Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021:

  • bij de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.