Ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb voor Attero B.V. in Wijster


Publicatiedatum
10 februari 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
11 februari 2021 - 24 maart 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 15 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het aanpassen van het transportsysteem voor compost door het realiseren van een transportband.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 11 februari 2021:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 539222; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 539347);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit en de definitieve verklaring van geen bedenkingen kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit en/of de ontwerpverklaring naar voren te hebben gebracht.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst via telefoonnummer: 0800-9102.