Verklaring voor Attero B.V. in Wijster


Publicatiedatum
10 februari 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
11 februari 2021 - 24 maart 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 10 februari 2021 een verklaring ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen hebben afgegeven aan Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De verklaring betreft het storten van verontreinigd kunststofafval op de stortplaats te Wijster.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.