Bodemsanering; bepaling ernst en spoed en instemming met saneringsplan, locatie Noordeinde 1, Meppel


Publicatiedatum
2 februari 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
3 februari 2021 - 17 februari 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 12 november 2020 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van de heer H. Ovinge.

Het betreft locatie Noordeinde 1 te Meppel.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

De bodemsanering houdt in dat de grond zoveel mogelijk wordt verwijderd nabij de olie en waterafscheider. Bij de voormalige wasplaats wordt de verontreiniging verwijderd voor zover dit  nodig is voor de aanleg van een zwembad met de bijbehorende verharding.

De bodemsanering start in het 1e kwartaal van 20021 en zal 2 weken duren.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 17 februari 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 3 februari 2021 tot en met 17 februari 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer, Eenheid Regie & Realisatie, Team en Veiligheid, Recht & Ondersteuning), telefoonnummer 14 0522.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.