Ontwerpbesluit van Noord Oost Recycling in Coevorden


Publicatiedatum
12 januari 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7741MG
Termijn
13 januari 2021 - 23 februari 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van de op 11 september 2009 verleende vergunning aan Noord Oost Recycling, gelegen aan Data 12-16 te Coevorden te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 13 januari 2021:

  • bij de gemeente Coevorden: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 13 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.