Besluit voor FrieslandCampina Kievit


Publicatiedatum
29 december 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7944HX
Termijn
30 december 2020 - 9 februari 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 23 december 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan FrieslandCampina Kievit, gelegen aan Oliemolenweg 4a te Meppel. De aanvraag betreft het plaatsen van apparatuur voor het gebruik Revalet.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 30 december 2020 tot en met 9 februari 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 19 september 2018:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Loket Bouwen en Wonen, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur en woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, via telefoonnummer 0800-9102.