Ontwerpbesluit van Drentse Recycling Maatschappij B.V. in Emmen


Publicatiedatum
29 december 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7825VN
Termijn
30 december 2020 - 9 februari 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de op 10 april 2008, 4 oktober 2011 en 23 oktober 2013 verleende omgevingsvergunningen aan Drentse Recycling Maatschappij B.V., gelegen aan Bartholomeus Diasstraat 10 en 12 te Emmen te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 30 december 2020:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 30 december 2020 tot en met 9 februari 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.