Vaststelling Luchtvaartnota 2020-2050


Publicatiedatum
18 december 2020
Type
overig
Termijn
25 november 2020 - 5 januari 2021

De Luchtvaartnota 2020-2050 is definitief vastgesteld. Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de Luchtvaartnota 2020-2050.

Met de Luchtvaartnota 2020-2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. Vier publieke belangen staan hierin centraal:

  • Veilige luchtvaart in de lucht en op de grond;
  • Goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in de wereld;
  • Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit;
  • Verminderen van het klimaateffect.

Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst. Daarom moet de luchtvaart zorgen voor minder hinder en uitstoot van vervuilende stoffen. Bij de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart moeten de negatieve effecten op mens, natuur en milieu verminderen. Alleen als de luchtvaart er aantoonbaar in slaagt stiller en schoner te worden, dan kan groei gerealiseerd worden. Dat biedt perspectief voor de sector. Maar, de innovatiesnelheid naar stiller en schoner is geen gegeven, en de randvoorwaarden die vanuit de publieke belangen gesteld worden zijn leidend voor het aantal vliegtuigbewegingen.

Wijzigingen op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 heeft de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. De Luchtvaartnota 2020-2050 is – mede als gevolg daarvan – gewijzigd.

In de nota van antwoord bij de Luchtvaartnota 2020-2050 wordt ingegaan op de zienswijzen, de kabinetsreactie op de zienswijzen en de wijzigingen in de Luchtvaartnota 2020-2050 vanwege de zienswijzen.

Inzage

De documenten liggen van woensdag 25 november 2020 tot en met dinsdag 5 januari 2021 ter inzage op diverse locaties, waaronder bij de provincie Drenthe. De documenten kunt u ook digitaal inzien via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.