Goedkeuringsbesluit voor Swedish Match Lighters B.V. in Assen


Publicatiedatum
22 december 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9403AM
Termijn
23 december 2020 - 2 februari 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat zij het verzoek van 7 mei 2020 van Swedish Match Lighters B.V., A.H.G. Fokkerstraat 5 te Assen om in te stemmen met een uitgangspuntendocument met betrekking tot de brandveiligheidsinstallatie hebben goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 23 december 2020:

  • bij de gemeente Assen, balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.assen.nl;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen, telefoonnummer 0598-788000.