Bodemsanering; NAM-locatie De Wijk 5 in Echten


Publicatiedatum
9 december 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7932PB
Termijn
10 december 2020 - 24 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 9 juli 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van de NAM. Op 26 oktober 2020 zijn aanvullende stukken binnengekomen. Het betreft de NAM-locatie De Wijk 5 te Echten, gemeente De Wolden.

Van 20 maart 2019 tot 15 november 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 5 november 2018 hebben GS van Drenthe ingestemd met het deelsaneringsplan. De doelstelling volgens dat deelsaneringsplan was voor Immobiele en mobiele verontreiniging (functiegericht en kosteneffectief saneren):

  • voor de bovengrond tot 1 m beneden maaiveld (m-mv) een leeflaag die voldoet aan de achtergrondwaarden voor minerale olie en de voormalige achtergrondwaarde voor barium;
  • voor de ondergrond (inclusief grondwater) het terugsaneren tot de (voormalige) interventiewaarde en het bereiken van een stabiele eindsituatie voor barium;
  • voor de waterbodem saneren tot de voormalige maximale waarde voor klasse A voor barium..

Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan deze doelstelling is voldaan maar dat de beschikking ernst en spoed voor 1 perceel wordt gewijzigd.

Belanghebbenden hebben tot en met 24 december 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 10 december tot en met 24 december 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente De Wolden, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur;

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.