Ontwerpbesluit voor Op- en Overslag Meppel B.V. in Meppel


Publicatiedatum
8 december 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7942LA
Termijn
9 december 2020 - 19 januari 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van 9 januari 2012 verleende vergunning aan Op- en Overslag Meppel B.V., gelegen aan Setheweg 21 te Meppel te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 9 december 2020:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 9 december 2020 tot en met 19 januari 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.