Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
25 november 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
25 november 2020 - 5 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

het slopen van twee oude schuren en vervangende nieuwbouw van een woning, De Ring 15 in Leutingewolde.

U kunt de beschikking vanaf 25 november 2020 tot en met 5 januari 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 5 januari 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.