Ontwerpbesluit voor Recycling Westerveld B.V. in Havelte


Publicatiedatum
25 november 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7971PA
Termijn
26 november 2020 - 6 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van de op 16 juli 2008 en 23 januari 2012 verleende vergunningen aan Recycling Westerveld B.V., gelegen aan Oeveraseweg 27 te Havelte te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 26 november 2020:

  • bij de gemeente Westerveld, team Leefomgeving (gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten kantooruren volgens afspraak;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.