Besluit voor Coöperatie AVEBE U.A. in Gasselternijveen


Publicatiedatum
18 november 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9514AA
Termijn
19 november 2020 - 30 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 17 november 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., gelegen aan Noordzijde 2 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft het plaatsen van een elektrische ketel.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 19 november 2020 tot en met 30 december 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 19 november 2020:

  • bij de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.