Bodemsanering; locatie Meester Croneweg 3 in Oudemolen


Publicatiedatum
10 november 2020
Type
bodembeschermingsvergunning

Provesion BV heeft, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (Bus) ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, voor de locatie Meester Croneweg 3 te Oudemolen (gemeente Tynaarlo).

De melding is ontvangen op 28 oktober 2020 en betreft een immobiele verontreiniging met asbest. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.