Ter inzagelegging besluit Waterwet; verleende vergunning


Publicatiedatum
4 november 2020
Type
grondwateronttrekkingsvergunning
Termijn
4 november 2020 - 15 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Waterwet een vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op de aanleg en het in werking hebben van een open bodemenergiesysteem voor de zwem- en sportaccommodatie, gelegen aan de Pampert 2 te Coevorden, kadastraal bekend Coevorden, sectie D, nummer 4995.

U kunt de vergunning vanaf 4 november 2020 tot en met 15 december 2020 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure