Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
4 november 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
5 november 2020 - 16 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 3 november 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een stookinstallatie en een propaantank ten behoeve van de bestrijding van ongedierte in kunststof balen.

Tevens beschouwen wij deze aanvraag als een melding in het kader van Activiteitenbesluit. De aangevraagde stookinstallatie en de propaantank vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 5 november 2020:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.