Bepaling ernst en spoed en instemming met deelsp, locatie Hunzelaan/Noorderwarsdijk 1e Gasselternijveen


Publicatiedatum
4 november 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
5 november 2020 - 19 november 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 27 augustus 2020 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Enexis Netbeheer B.V.

Het betreft locatie Hunzelaan/Noorderwarsdijk 1E te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

De bodemsanering houdt in dat een deel van de verontreinigde grond wordt ontgraven.

Het doel van de bodemsanering is het verwijderen van de verontreiniging met PCB in de grond buiten de bebouwing, waarbij de verontreiniging tot de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Industrie wordt verwijderd.

De bodemsanering start op 7 december 2020 en duurt drie dagen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 19 november 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 5 november 2020 tot en met 19 november 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van
    9.00 uur tot 12.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.