Ter inzagelegging besluit Provinciale Omgevingsverordening Drenthe; verleende vergunning


Publicatiedatum
27 oktober 2020
Type
omgevingsvergunning
Termijn
27 oktober 2020 - 7 december 2020

Het verlenen van een ontheffing voor sondeerwerkzaamheden binnen de boringsvrije zone van waterwingebied Hoogeveen, lokaal beken gemeente Hoogeveen, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen, sectie D, perceelnummer 4562..

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 27 oktober 2020 tot en met 7 december 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, tot en met 7 december 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften