Besluit voor gemeente Assen in Assen


Publicatiedatum
27 oktober 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9403AD
Termijn
28 oktober 2020 - 8 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan gemeente Assen, voor haar gemeentewerf en milieupark, gelegen aan

Dr. A.F. Philipsweg 69 en Van Doornestraat 11 te Assen. De aanvraag betreft een revisievergunning.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 28 oktober 2020 tot en met 8 december 2020:

  • bij de gemeente Assen, balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.assen.nl;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.