Bodemsanering; bepaling ernst en geen spoed en instemming met sp, Hulseboschgat te Zuidlaren


Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 28 juli 2020 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Prolander.

Het betreft locatie Hulseboschgat te Zuidlaren.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is.

De bodemsanering houdt in dat de grond met puin wordt ontgraven.

Het doel van de bodemsanering is het verwijderen van de verontreiniging tot de terugsaneerwaarde voor asbest van 100 mg/kg d.s. (gewogen).

De bodemsanering start eind 2020 en zal twee weken duren.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 5 november 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 22 oktober 2020 tot en met 5 november 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62).

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.