Bodemsanering; locatie Graswijk te Assen


Publicatiedatum
13 oktober 2020
Type
bodembeschermingsvergunning

Gemeente Assen heeft, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (Bus) ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, voor de locatie Graswijk, perceel 9, 39 en 233 te Assen

De meldingen zijn ontvangen op 5 oktober 2020  en betreffen een immobiele verontreiniging met asbest en koper voor perceel AD 233, en asbest, nikkel en koper voor perceel AD 9  en een Bus melding tijdelijke uitplaatsing voor PAK voor perceel AD 39. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Meindertsma, telefoonnummer (0592) 754432.