Ontwerpbesluit voor Coöperatie AVEBE U.A. te Gasselternijveen


Publicatiedatum
7 oktober 2020
Type
omgevingsvergunning
Bijlagen

Onderwerp: Ontwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Coöperatie AVEBE U.A. te Gasselternijveen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 16 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Coöperatie AVEBE U.A., gelegen aan Noordzijde 2 te Gasselternijveen. De aanvraag betreft een uitbreiding van de productiecapaciteit van Solanic 200 en het plaatsen van een sproeidroger.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Terinzagelegging

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 8 oktober 2020:

  • bij de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Vanwege de bestandsgrootte zijn de documenten (m.u.v. het ontwerpbesluit) niet digitaal op deze pagina in te zien. Op verzoek worden ze digitaal toegezonden.

Zienswijzen

Vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.