Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
7 oktober 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
8 oktober 2020 - 18 november 2020
Bijlagen

Onderwerp: Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming; verleende definitieve beschikking

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

Ophogen/verbreden waterkeringen langs de Drentsche Aa tussen de N34 en de A28

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 8 november 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.