Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
26 september 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
26 november 2020 - 6 november 2020
Bijlagen

Onderwerp: Wet natuurbescherming – soortenbescherming; verleende ontheffing


Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

Het doden van grauwe ganzen met behulp van geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan kwetsbaar gewas, Zwarte Lent in Zuidlaarderveen.

U kunt de beschikking vanaf 26 september 2020 tot en met 6 november 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 6 november 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.