Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, ontheffing sondeerwerkzaamheden


Publicatiedatum
22 september 2020
Type
grondwateronttrekkingsvergunning
Termijn
22 september 2020 - 2 november 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.9 en artikel 6.21, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe hebben besloten een beschikking ter inzage te leggen voor:

Het verlenen van een ontheffing voor sondeerwerkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied van Waterleidingsmaatschappij Drenthe, lokaal bekend Gasselte, kadastraal bekend Aa en Hunze, sectie I, nummer 1020.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 22 september 2020 tot en met 2 november 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van

verzending van dit besluit, tot en met 2 november 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften