Besluit voor FrieslandCampina Nederland B.V. in Beilen


Publicatiedatum
23 september 2020
Type
omgevingsvergunning
Termijn
24 september 2020 - 4 november 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 23 september 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Royal FrieslandCampina, gelegen aan De Perk 30 te Beilen. De aanvraag betreft het installeren van een nieuw sprinklersysteem, incl. een nieuwe sprinklertank met pompruimte en een kleppensetruimte.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 24 september 2020 tot en met 4 november 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 25 september 2020:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer: 0800-9102.