Bodemsanering; Vaststelling gebiedsplan en uitvoeringsplan gebiedsgerichte aanpak gemeente Assen


Publicatiedatum
15 september 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
16 september 2020 - 28 oktober 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij een besluit hebben genomen dat zij instemmen met het aangewezen gebied waar gebiedsgerichte aanpak gaat plaatsvinden (gebiedsplan) en instemmen met uitvoeringsplan.

Van 16 september 2020 tot en met 28 oktober 2020 liggen het besluit, de hieraan ten grondslag liggende gebiedsplan en uitvoeringsplan ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592

Gedurende de termijn van ter inzage ligging bestaat voor belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht op de ontwerpbeschikking, de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's‑Gravenhage.

Beroep kan niet worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.