Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming gebieds- en soortenbescherming


Publicatiedatum
1 september 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
2 september 2020 - 14 oktober 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikelen 2.7, 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve vergunning en ontheffing te verlenen voor:

De exploitatie van een energiepark (windmolens en zonnepanelen), tussen Emmer-Erfscheidenveen en de N391.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 2 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 14 oktober 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.