Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER zandwinplas Amerika te Een


Publicatiedatum
29 juli 2020
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
30 juli 2020 - 9 september 2020
Bijlagen

Zandwinbedrijf K3Delta is voornemens de door haar geëxploiteerde  zandwinning Amerika te Een uit te breiden. Met de beoogde uitbreiding van deze zandwinning wordt voor de komende jaren in de regionale vraag naar ophoogzand voorzien De uitbreiding wordt gecombineerd met een integrale herinrichting van het gebied. Met de herinrichting kan worden ingespeeld op de landschappelijk structuren (afwisselend landschap) en ambities (karakteristieke beplantingselementen).

Op grond van de geldende regelgeving is er een plicht om voor deze ontwikkelingen een milieueffectrapport (MER) op te stellen omdat de totale oppervlakte groter is dan 25 hectare. Een MER is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het wordt gebruikt voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Ten behoeve van deze beoogde uitbreiding en herinrichting van het gebied  is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD gaat in op de achtergrond van het project, beschrijft de te onderzoeken varianten en geeft aan conform welk beoordelingskader de milieuonderzoeken voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) worden uitgevoerd. Hiermee is de NRD de eerste stap in het MER proces. In het vervolg zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld ten behoeve van deze ontwikkeling. Zodra het bestemmingsplan gereed is om ter inzage te worden gelegd, kunt u dit lezen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau Zandwinplas Amerika

Voor de uitvoering van de beoogde activiteiten is in ieder geval een wijziging van het bestemmingsplan en een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet noodzakelijk. Vandaar dat de NRD zowel bij de gemeente Noordenveld als ook bij de provincie Drenthe ter inzage ligt. De NRD Zandwinplas Amerika ligt van donderdag 30 juli 2020 tot en met woensdag 9 september 2020 6 (zes) weken ter inzage op het gemeentehuis te Roden en in het provinciehuis te Assen. Daarnaast is deze NRD ook te raadplegen via:

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Hiervoor maakt u dan een afspraak met een medewerker van het team Ruimte van de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 050-5027222 of via postbus@noordenveld.nl .

U kunt de stukken ook inzien in het provinciehuis aan de Westerbrink 1 te Assen. Hiervoor maakt u dan een afspraak met een medewerker van het team VTH van de provincie Drenthe via telefoonnummer 0592-365555 of via vth@drenthe.nl.

U kunt via deze weg ook aangeven dat u een digitale kopie van de NRD Zandwinplas Amerika per email wilt ontvangen.

Indienen zienswijze

Gedurende de hiervoor genoemde termijn van 6 (zes) weken bestaat de gelegenheid om mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de NRD Zandwinplas Amerika.

U kunt uw zienswijze gedurende de hiervoor genoemde termijn van 6 (zes) weken kenbaar maken. Het emailadres van de gemeente Noordenveld is postbus@noordenveld.nl. Het e-mailadres van de provincie Drenthe is vth@drenthe.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 050-5027222 (gemeente Noordenveld) of 0592-365555 (provincie Drenthe).

Tevens kunt u uw zienswijze ook via de post richten aan:

  • het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, of
  • het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen