Besluit voor De Mars C.V. in Coevorden


Publicatiedatum
28 juli 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7742PT
Termijn
29 juli 2020 - 8 september 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 28 juli 2020 een omgevingsvergunning (fase 1) hebben verleend aan De Mars C.V., gelegen aan De Mars 9 te Coevorden. De aanvraag betreft het oprichten van een op- en overslagstation.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 29 juli 2020 tot en met 8 september 2020:

  • bij de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk, telefoonnummer 14 0524;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Tot slot

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.